تصاویر برگزیده خبرگزاری دفاع مقدس در هفته سوم مردادماه